Een arbeidskundig onderzoek komt aan de orde als uw werknemer beperkt of langdurig ziek is. Het onderzoek geeft een helder beeld van de arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid van uw medewerker. Er wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden van terugkeer in de eigen functie of een andere functie binnen ofwel buiten de organisatie. Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft duidelijkheid in de vervolgaanpak.

Het arbeidskundig onderzoek bestaat uit een gesprek met de werkgever, de werknemer en eventueel een bezoek aan de werkplek. Daarnaast wordt de inbreng van de bedrijfsarts geïncludeerd in het onderzoek. De bevindingen worden verwerkt in een rapport. De rapportage wordt teruggekoppeld naar de betrokkenen.

Het UWV hecht veel waarde aan een arbeidsdeskundig onderzoek. De Wet Verbetering Poortwachter verplicht de werkgever om een arbeidsdeskundig onderzoek uit te laten voeren.